oktober 2011

Het is al weer een tijd geleden dat Wim en Aurora in Nederland waren en zij ons hebben bijgepraat over de ontwikkelingsprojecten in hun werkgebied in de Filippijnen.
Naast alle bezoeken en ontmoetingen, hebben zij vooral erg genoten van de warme ontvangst van de gezinnen van zus en broers en van de twee familie reünies.
Ook waren Wim en Aurora zeer tevreden en dankbaar voor alle giften en opbrengsten van onze acties. Zij deelden mee dat de projecten op agrarisch gebied en gezondheidszorg zijn gestart en dat met het schoolfonds weer meer kinderen onderwijs konden volgen.

Afgelopen half jaar is Wim er meerdere keren geweest en heeft de mensen gesproken en kennis kunnen nemen van de ontwikkelingen van de projecten die ze hebben opgestart.
Hieronder meer informatie per project.

Landbouwproject
Het landbouw project in de provincie Tarlac, uitgevoerd onder leiding van de United Luisita Workers Union, maakt goede vorderingen. In coöperatief verband zijn de boeren begonnen het suikerrietland bouwklaar te maken voor de verbouw van rijst en groenten. Deze overgang is niet gemakkelijk, ook al omdat de arbeiders zijn opgegroeid met alleen de verbouw en verwerking van suikerriet. Ook het land zelf moet zich aanpassen.
Omdat de zaden op grote schaal zijn ingekocht, samen met coöperatieven van andere provincies, hebben de boeren de zaden redelijk goedkoop kunnen inkopen.Tot nu toe is de verbouw op het land vooral handwerk. In hun projectvoorstel hebben de boeren de aanschaf van 5 handtractoren genoemd, maar daarvoor is nog geen geld. Ook voor de aankoop van zaden hebben de boeren geld moeten bijlenen.Ondanks deze moeilijkheden en bij gebrek aan regeringssteun voor de arme boeren, doet de United Luisita Workers Union er alles aan om steeds meer mensen te betrekken bij hun project. Het land hervormingsprogramma van de regering biedt nog steeds geen zekerheid dat de arme boeren het land dat ze bewerken ook hun eigen land mogen noemen. Maar hoe meer mensen zich aansluiten bij deze collectieve poging, des te meer kunnen ze de regering overtuigen dat ze in hun recht staan wat betreft het eigendom van het land. Jullie financiële bijdrage is daarbij voor hen een stevige steun in de rug om te laten zien dat ze op eigen kracht het land productief kunnen maken, onafhankelijk van de grootgrondbezitter, die de suikerrietproductie vooral gebruikt voor de uitvoer.

Gezondheidsprogramma
Het gezondheidsprogramma van de boerenvrouwen is ook van start gegaan. De afgelopen maanden zijn deze vrouwen benaderd en uitgenodigd om deel te nemen in het gezondheidsproject. Samen met hen is een eerste onderzoek naar de voornaamste gezondheidsproblemen van vrouwen en kinderen, thuis en op het werk, gedaan. De bevindingen zijn met de vrouwen uit de verschillende dorpen besproken en besloten is allereerst aandacht te besteden aan de ondervoeding van kleine kinderen, en een programma te starten als antwoord op hoe om te gaan met de meest voorkomende ziekten. Prioriteit hier heeft de opleiding van community based health workers (vrijwilligers uit de verschillende dorpen) en de verbouw en productie van kruiden geneesmiddelen. De eerste group community based health workers heeft de training met goed resultaat afgesloten en is nu werkzaam als vrijwillige gezondheidswerkers in de verschillende dorpen van Hacienda Luisita, waar ze, naast het verlenen van eerste hulp, ook in staat zijn de meest voorkomende ziektes te behandelen.’Vrijwillig’ betekent hier dat ze geen salaris ontvangen voor het werk dat ze doen, wel krijgen ze een tegemoetkoming in hun dagelijkse uitgaven bij de uitvoering van hun werk, vooral vervoersonkosten.De vrouwen zijn gestart met een voedingsprogramma voor de vele ondervoede kinderen. Daarnaast zijn enkele vrouwen begonnen met de verbouw en de productie van natuurlijke geneesmiddelen.

Steun aan deze arme boeren en vroegere suikerrietarbeiders is van groot belang. Verschillende organisaties in de Filippijnen hebben in het verleden hulp verleend bij hun strijd om land. Nu ze een deel van het vroegere suikerrietland kunnen bewerken blijft de financiële steun ook hard nodig. Met financiële steun kunnen beide projecten een voorbeeld worden van hoe met betrekkelijke kleine financiële steun van buiten honderden arme boeren en hun gezinnen, na zo vele decennia ellende, een menswaardige toekomst kunnen bewerkstelligen.

Schoolfonds
Ook van Au mochten wij informatie ontvangen over het schoolfonds, dat wij reeds meerdere jaren ondersteunen in de provincie Aurora
In het schooljaar 2010-2011 konden met onze hulp 34 kinderen naar school, waarvan
Elementary 13 volledige ondersteuning
High School 10 volledige ondersteuning
College 11 gedeeltelijke ondersteuning

Voor het schooljaar 2011-2012 kunnen zij met onze bijdrage 48 kinderen ondersteunen.
Elementary 18 volledig
High School 18 volledig
College 12 gedeeltelijk

Alle kinderen komen uit de arme boerenfamilies, voorheen alleen van de organisatie SAMAKA in Aurora, maar voor dit schooljaar ook van de gezinnen op Hacienda Luisita in Tarlac.

Financiële verantwoording:

Door al uw giften konden wij dit voorjaar 2011 de volgende bedragen overmaken aan de Filippijnen:

het schoolfonds € 5.000, –
het agri-project € 3.100, –
het gezondheidsproject € 1.600, –

Een fantastische start !

Tevens zijn wij verheugd u mee te kunnen delen dat al nieuwe giften en toezeggingen zijn ontvangen. Wij vertrouwen er op dat wij ook de komende jaren deze projecten kunnen blijven ondersteunen.

Nogmaals hartelijk dank en wij hopen dat onze hulp meewerkt dan wel een begin is van een betere toekomst voor de arme boeren en hun gezinnen.

Noodsituatie
Helaas, zoals jullie hebben gelezen of gehoord via krant, radio of tv, is door enkele zware tyfoons veel schade aangericht . De schade aan huizen, wegen en landbouwgronden is enorm en veroorzaakt veel ellende. Wij ontvingen dan ook een vraag om noodhulp omdat er op dit moment een groot gebrek is aan voedsel, kleding en drinkwater.
Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer jullie ook hier een steentje aan kunnen bijdragen. Een klein beetje hier is voor daar heel veel.
De oproep van Wim via de Alay Bayan Inc. is te lezen op .
Wanneer jullie willen en kunnen helpen dan graag de bijdrage storten op ons rekeningnummer 51 68 27 820 t.n.v. stichting Filippinos.
Om extra kosten te voorkomen, verzamelen wij de gelden hier en zorgen voor overboeking in een bedrag.

Advertenties