nieuwsbrief 2015 (jaarverslag 2014)

Mede door de steun van familie en donateurs heeft de stichting weer voldoende middelen ontvangen, zodat de kinderen konden worden ingeschreven voor het schooljaar 2015-2016. We hebben inmiddels een bedrag beschikbaar gesteld van euro 6.000,=.

Van de overige projecten verwijzen wij naar het jaarverslag 2014.

De organisaties Alay Bayan Inc. en Pamana in de Filippijnen waarmee wij samenwerken, alsmede de Filippinos zelf, laten voortdurend weten dat zij zeer dankbaar zijn voor onze hulp en hopen dat wij hen kunnen blijven ondersteunen.

Dit voorjaar 2015 zijn Lorena Villareal van Alay Bayan en Aurora Santiago van Pamana op bezoek geweest op uitnodiging van Howest Universiteit in België. Tijdens hun bezoek zijn er ook contacten geweest met de Stoppelhaene commissie en de sponsor van het Farm and Training Center, hetgeen zeer op prijs werd gesteld. Tevens zijn er meerdere contacten in Nederland, België en Italië geweest met groepen die ook ondersteunende activiteiten organiseren voor de Filippijnen.

Voor dit en volgend jaar zal de stichting zich met name bezig houden met de realisatie van het Farm en Training Center en het bijeen brengen van middelen voor het schoolfonds 2016-2017.

Daarnaast is nog een nieuw project ingediend voor een gezondheids- en voedselproject ten behoeve van Indigenous People in de provincie Tarlac, verspreid over een 12-tal dorpen. Het totaal benodigde budget bedraagt ca. euro 9.000,=. Het zou fantastisch zijn wanneer we hiervoor ook een bijdrage kunnen genereren naast de huidig lopende projecten.
Graag roepen wij u op onze activiteiten te blijven steunen door een gift te storten op IBAN nummer
NL75 ABNA 0516 8278 20

jaarverslag 2014

In 2014 werd door het bestuur tweemaal vergaderd, op 16 juni en 10 november.

Tijdens de vergadering van 16 juni werden de jaarcijfers 2013, samengesteld door de penningmeester, goedgekeurd. Het jaarverslag 2013 werd per mail verzonden aan donateurs, van wie het mailadres in ons bezit is en tevens op de website geplaatst. Ook is in december 2014 nog een nieuwsbrief gezonden met de laatste informatieProjecten

Gezondheidsproject Hacienda Luisita in de provincie Tarlac, Luzon- Filippijnen

De verworven gelden van de vastenactie in Wierden zijn goed besteed en het project is positief afgesloten. Er is een eindverslag van het project ontvangen in het voorjaar 2015, deze is hier te vinden.

Schoolfonds

Voor dit al jaren lopende project konden wij een bedrag beschikbaar stellen

van € 5.500, =, zodat de kosten voor het schooljaar 2014-2015, samen met locale funding daar, werden gedekt.

In totaal werden 47 kinderen ondersteund; basisschool 16, high school 13 en college 18. Het is fantastisch dat wij regelmatig bericht krijgen over de inzet van veel van de oudere kinderen die deel uit maken van de Willem Geertman Brigade en hulp bieden bij tal van evenementen.

Justice for Willem Geertman Movement ( J4WGM)

Deze actie heeft altijd nog de volle aandacht in de Filipijnen. Een van de daders is opgepakt en zit vast voor een ander delict. De rechtszitting wordt keer op keer uitgesteld, de eerstvolgende rechtszitting staat gepland op 21 juli 2015. Over de vermoedelijke opdrachtgevers is nog niks bekend.

Landbouwproject in de provincie Tarlac, Luzon, Filippijnen

In november 2014 is het bericht gekomen dat er goede ontwikkelingen waren rondom het aankopen van een stuk land voor de Farm and Training Center.

In januari 2015 is echter het bericht gekomen dat Alay Bayan en de groot grondbezitters geen overeenstemming konden krijgen over de verkoopprijs, deze was te hoog. Dit heeft ertoe geleidt dat er nog niet gestart kon worden met de bouw van het Farm and Training Center.

De zoektocht naar een geschikt stuk land wordt voortgezet. De gelden die voor de Farm and Training Center zijn ingezameld, blijven gereserveerd totdat er gestart kan worden met de bouw.

Het SAMAKA project, waarvoor de middelen, € 32.450, =, zijn bijeengebracht tijdens het Stoppelhaenefeest 2012 in Raalte. Dit hele bedrag is besteed. Het eindverslag over de periode tot en met 2014 is voorjaar 2015 ontvangen (zie website). Het eindverslag is besproken met de commissie van WOR/Stoppelhaene te Raalte, de commissie heeft enthousiast gereageerd en was zeer tevreden.

Er is een bedrag van 6000 euro gevraagd voor een vervolg van het project voor 2015. Hierover is nog geen toezegging ontvangen.

ANBI status, algemeen nut beoogde instellingen. Alle verplichtingen ten behoeve van het behouden van de ANBI-status zijn verricht, zodat de giften mogelijk verrekend kunnen worden bij de belastingaangifte.

Ontvangsten en uitgaven 2014

In 2014 is er afgerond € 5.500,- ontvangen. Het volledige bedrag is gereserveerd voor het schoolfonds voor het schooljaar 2015-2016. Het volledige overzicht van de balans & verlies en winstrekening 2014 is gepubliceerd op deze website.

Heerde, 4-6-2015

Jan Jutten, secretaris/penningmeester

Advertenties