financieel overzicht 2014

Balans en V.& W.rek. Stichting Stimulering Zelfredzaamheid Filippinos
Balans 2014
Activa 31-12-14 Passiva 31-12-14
Liquiditeiten Vermogen 2.680,43
r/c 1.492,81
spr. 21.539,32
23.032,13
Schulden
Res.Farm-Training 14.520,00
Center
Nog te ontv. Schoolfonds 6.000,00
rente 2014 168,30
23.200,43 23.200,43
V.& W.rek. 2014
Ontvangsten
giften 5.471,31
Bijdrage Stoppelhaene Comm. 6.000,00
SAMAKA proj.
rente 6,99
totaal ontvangsten 11.478,30
Uitgaven
Schoolfonds 5.500,00
Samaka proj. 6.000,00
alg kosten 239,55
(11.739,55)
Resultaat (261,25)