anbi stichting

Naam:

Stichting stimulering zelfredzaamheid Filippinos

Kamer van Koophandel:

Registratienummer : 08216013   Oprichtingsdatum: 24-12-2009

Fiscaal nummer/RSIN:

8218.10.182

Contactgegevens:

Postadres :  Machteldskamp 2, 8181 ZN Heerde

Email: stichtingfilippinos@hotmail.nl

Website : http://www.stichtingfilippinos.wordpress.com

Bankrek. :  NL75ABNA0516827820

Bestuursleden:

De heer A.M.A. Geertman – voorzitter

De heer J.A. Jutten – secretaris en penningmeester

De heer H.A.M. Geertman – bestuurslid

Mevr.G.J.M. Geertman-Aa – bestuurslid

Mevr. E. van Leeuwen – bestuurslid

Doelstelling:

Het ondersteunen van de zelfredzaamheid van de kansarmen in de Filippijnen.

Het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de  meest uitgebreide zin genomen,

Het verkleinen van de kans op sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren uit de kansarme gezinnen

voor wie overheidsvoorzieningen niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn

die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen voldoende of naar behoren te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven.

Het ondersteunen van de locale boeren- en vrouwenorganisaties d.m.v. het verstrekken van middelen voor de benodigde aanschaf van materieel en grondstoffen, zodat zij zelf in hun levensbehoeften kunnen voorzien evenals ondersteuning van opleiding- en ontplooiingskosten waardoor zij zichzelf kunnen ontwikkelen en zo het doel

zelfredzaamheid  – beter kunnen bereiken.

Het ondersteunen van de Justice for Willem Geertman Movement (J4WGM)

in de hoop dat de mensenrechten beter worden gewaarborgd in de toekomst.

Het verlenen van noodhulp indien de situatie ter plaatste daarom vraagt.

Beleidsplan:

Het stichtingsbestuur werkt er hard aan om activiteiten te ontplooien met als doel

de nodige middelen te verzamelen, middels het benaderen van personen/ instellingen/ stichtingen/verenigingen met een ideëel doel, ter ondersteuning van het doel ” ondersteunen van de zelfredzaamheid van kansarmen in de Filippijnen ”  met name op het eiland Luzon.

De middelen worden met name ingezet voor

project schoolfonds

opleiding- en ontplooiingskosten van kinderen tot en met 18 jaar.

project agrarisch

-het ondersteunen van boeren- en vrouwenorganisaties door middel van het beschikbaar stellen van middelen voor opleiding , aanschaf van landbouwmachines/materieel en grondstoffen alsmede indien nodig landbouwgrond, zodat zij zelf mogelijkheden verkrijgen om in hun levensbehoeften te kunnen voorzien en zo hun zelfredzaamheid kunnen vergroten.

-de realisatie van een Farming and Training Center.

project gezondheid

actieopbrengst worden o.a besteed aan opleidingen /het bereiden van geneesmiddelen en het realiseren van eerste hulp posten.

project mensenrechten

ondersteuning middels extra acties voor de J4WGM.

project noodhulp

extra acties na schade van tyfoons t.b.v. eerste levensbehoeften, medicijnen.

Bovenstaande in samenwerking met locale NGO-organisaties, met name Alay Bayan-Luson Inc. in City of San Fernando, de boerenvrouwen organisatie Pamana in Aurora en de Justice for Willem Geertman Movement ( J4WGM) in samenwerking met National Union of Peoples’Lawyers Inc..

De meeste bestuursleden hebben allen zelf al jaren contact met de doelgroep d.m.v. rechtstreeks contact met de hulpverleners ter plaatste en zij hebben ook kennis kunnen nemen van de situatie ter plekke d.m.v. bezoeken.

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Zie op deze website onder “nieuwsbrieven”

Financiële verantwoording:

Zie op deze website onder “financiele verslagen”

 

Advertenties